Zpracování osobních údajů a používání cookies


Informace o ochraně osobních údajů poskytuje přehled o zpracování Vašich údajů u společnosti MINAPERTA z.s. v souvislosti s používáním webových stránek www.jeslemajdalenka.cz, který podléhá Vnitřnímu předpisu stanovující povinnosti zaměstnavatele o účelu a zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů (GDPR) Minaperta z.s.

V případě dalších dotazů nebo chcete-li uplatnit své právo na informace nebo smazání osobních údajů podle článků 15-22 GDPR, můžete nás kontaktovat na email jeslemajdalenka@seznam.cz.

 

PROVOZOVATEL WEBU

MINAPERTA, z.s.
Zahradní 1553
735 41 Petřvald

IČ: 06500382

Spisová značka: L 16236

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě od 11. října 2017.

 

I. DEFINICE POJMŮ (čl. 4 Nařízení GDPR)

  1. Osobní údaje a subjekt údajů (čl. 4 odst. 1 Nařízení GDPR)
   Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou nazýváme subjektem údajů. Fyzickou osobu je možné identifikovat přímo nebo nepřímo použitím např. identifikačního čísla nebo jiného identifikátoru. Jakýkoliv údaj, který umožňuje identifikovat konkrétní osobu je osobním údajem.
  2. Správce a zpracovatel osobních údajů
   Správce osobních údajů je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí jejich shromažďování, zpracování a uchování. Správce odpovídá za zpracování osobních údajů. Nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu pro zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat. Zároveň musí osobní údaje dostatečně zabezpečit.


   Správce odpovídá:
   • za dodržování zásad zpracování,
   • za dodržování povinností stanovených Nařízením GDPR,
   • za zabezpečení údajů.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů z webu majdalenka.cz je PROVOZOVATEL WEBU.

 

 II. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE NA WEBU ZPRACOVÁVÁME

Zásadně zaznamenáváme všechny osobní údaje, které nám prostřednictvím našich služeb přímo sdělíte.

 

Účel, pro který může/musí správce osobní údaje získávat Důvod, pro který může/musí správce provádět zpracování osobních údajů Získané
osobní údaje
Doba uložení osobních údajů, archivační lhůta Podléhá/nepodléhá souhlasu subjektu údajů
Přihlášení dítěte do jeslí/školky
PDF Žádost o přijetí
Získání osobních údajů je nutné pro přihlášení dítěte do jeslí/školky Jméno, příjmení, bydliště, datum narození dítěte a jeho rodičů, zdravotní pojišťovna, informace o zdravotním stavu dítěte, telefon, email Do ukončení školní docházky

 

U nevybraného dítěte do rozhodnutí o nepotvrzení přijetí k docházce.

Všechny osobní údaje subjektu podléhají souhlasu subjektu se zpracováním údajů
Komunikace přes Kontaktní formulář Získání osobních údajů je nutné pro vzájemnou komunikaci Jméno a příjmení, email Po dobu nezbytně nutnou pro komunikaci Všechny osobní údaje subjektu podléhají souhlasu subjektu se zpracováním údajů
Propagace jesle/školka Majdalenka na webu s využitím fotografií, videa nebo autorského příspěvku, které umožňují identifikaci subjektu údajů Zpracování se provádí na základě rozhodnutí zpracovatele Fyzická podoba, jméno a příjmení pod psaným autorským příspěvkem, včetně obsahu Po dobu trvání souhlasu subjektu údajů Osobní údaje podléhají souhlasu subjektu údajů

 

COOKIES

Co jsou cookies
Cookies jsou soubory o velikosti několika kilobytů, které slouží k personalizaci obsahu webu a k analýze uživatelova chování na stránce. Cookies nejsou ukládány na serveru nýbrž v prohlížeči uživatele do doby než je vymaže v historii prohlížení.

 

Typy cookies a které z nich na webu používáme

 • základní cookies – technické a funkční cookies, které umožňují správné fungování stránek. Tyto cookies jsou automaticky smazány v momentě, kdy opustíte stránky. Napomáhají v průběhu návštěvy stránek jejich správnému zobrazení, testovací cookies jsou pro ověření správné funkčnosti – ANO
 • preferenční cookies – cookies spojené se správou a administrativou webu. Slouží k určení přihlášení uživatele a jeho rozpoznání, k přístupu na stránky, k provedení kontroly funkčnosti aktuálního uživatele před načtením WordPress – ANO
 • analytické cookiesNE
 • marketingové cookiesNE

 

Souhlas s používáním cookies

V souladu s novelou zákona o elektronické komunikaci nejsme povinni vyžadovat souhlas uživatele k používání základních a preferenčních cookies. Souhlas uživatele je ze zákona povinný u používání cookies analytických a marketingových, které Minaperta z.s. na webu jeslemajdalenka.cz nevyužívá.

 

III. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.
 1. Mezi další práva subjektu údajů, která jsou založena na aktivitě subjektu údajů, patří právo na přístup k osobním údajům, právo opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení GDPR)
 1. Subjekt údajů má právo osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:
  • účel zpracování,
  • kategorie dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
  • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 1. Subjekt údajů má právo na opravu (čl. 16 Nařízení GDPR) nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to a správce je povinen opravu provést.
  Právo na výmaz (čl. 17 Nařízení GDPR) (právo být zapomenut) představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:• údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení GDPR.
 1. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení GDPR) je zcela nové právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud o to požádá, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 Nařízení GDPR, musí být informace poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.
 1. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

 

Schválila : Radmila Kulínská

V Ostravě dne 25.5.2018